Ceník služeb v sezóně 2023-2024 – úprava od 1.1.2024CENNIK 2023 - 2024
ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2023ZAHAJENI SEZONY 2023

CENIK 2023NAŠE CHOVNÁ STANICE SAARLOOSOVA VLČÁKA chslupuscarmen.webnode.cz

Máme k dispozici poslední volné štěňátko k rezervaci.

Saarloos 1 Saarlosuv vlcak Adrian Sarlos Sarlosuv vlk Adrian Sarlos stenara

INSTALACE NOVÉ JÍMKY Na konci èervence probìhla instalace nové jímky. Fotky z montáže:

pict/202109171.jpg pict/202109172.jpg pict/202109173.jpg pict/202109174.jpg pict/202109175.jpg pict/202109176.jpg pict/202109177.jpg

VÁŽENÍ PALÍRNÍCI, NAŠE DALŠÍ SEZÓNA 2021 – 2022 JE PRO VÁS ZAHÁJENA OD SOBOTY 3. ÈERVENCE 2021
BUDEME SE NA VÁS A VAŠI MILOU SPOLEÈNOST TÌŠIT V KONZULTAÈNÍ DEN A SAMOZØEJMÌ HLAVNÌ PØI VÝROBÌ VAŠÍ REJŠICKÉ PÁLENKY ?

• Konzultaèní den: každou sobotu od 12:00 do 16:00 hodin mìøení vzorkù (vyjma soboty 10.7.2021)
• Vzorky kvasù – prosíme o šávu bez pevných èástí o objemu minimálnì 3 dcl. Pøi menším množství než 3 dcl nebo je-li vzorek pøíliš hustý, nelze jej zmìøit. Dìkujeme za pochopení. Vzorek Vám po zmìøení vrátíme, abyste jej mohli nalít zpìt do kvasu.
• Objednávání: objednáváme pøevážnì na základì osobnì namìøených vzorkù kvasù nebo po telefonické konzultaci. Kalendáø s rozpisy termínù je pro pøehlednost veden pouze v pálenici.Pánové také dìkujeme a na vaše zdraví.

"Dobrý den, paní Černá, vèera jsme prvnì hloubìji degustovali náš spoleèný produkt. Ještì jednou vám musíme podìkovat. Výsledek je za nás velmi dobrý a u vás v pálenici jsme si to taky opravdu užili! Skvìlé aroma a chu. Zatím je pomìrnì ostrá a zvažovali jsme i lehké naøedìní. Ale nejspíš to už necháme.... tak máme radost :) Pokud to bude možné, rádi se u vás zastavíme zase nejpozdìji za rok. Tomáš Kocfelda & friends"

pict/20201201.jpegARCHIV

Dìkuji “Gurmánùm z Mikulèic” za degustátorské pozvání, prostøednictvím Ing. Josefa Dvoøáèka, na “Košt v Mikulèicích” konaného dne 7.1.2017 - více naleznete zde.


V nedìli 16. 10. 2016 probìhla na høišti SK Rejšice oslava 20.tého výroèí založení pálenice - více naleznete zde.

Mladoboleslavský deník.cz o naší pálenici napsal (zde proklik na èlánek na boleslavsky.denik.cz) nebo v pdf zde. - vloženo 8. 12. 2016

UPOZORNÌNÍ! Vážení palírníci, rádi bychom vás upozornili na nekalé praktiky firmy www.služby.cz s.r.o., která na svých webových stránkách nabízí služby naší pálenice. S uvedenou firmou nemáme žádné obchodní vztahy a apelujeme na vás, abyste ke kontaktu s námi vždy používali pouze kontakty uvedené na našich webových stránkách palenicerejsice.cz. Dotazy, které k nám vznesete na jiných než našich stránkách, nemùžeme zodpovìdìt, jelikož se k nám vùbec nedostanou. Dìkujeme za pochopení.
- vloženo 13.8.2015

Rozhovor s Ing. Alenou Èernou pro MBnoviny.cz na téma methanolové kauzy mùžete najít zde.
- vloženo 13.10.2012

Pøinášíme vám rozhovor s padìlatem alkoholu z lihu a sava. A odborný názor rektora VŠCHT v Praze prof. Ing. Karla Melzocha, CSc.
- vloženo 13.10.2012